Nhựa đường 60/70 – NĐ

Phổ biển nhất tại Việt Nam hiện nay là loại có độ kim lún 60/70 với các thông số phù hợp với điều kiện môi trường tự nhiên.

Việt Hưng chuyên cung cấp nhựa đường nhập khẩu từ Iran, Singapo, Hàn Quốc, Việt Nam…

Bitumen 60/70 Spesification:

SPECIFIC GRAVITY (Tỷ trọng riêng)                         : 1.01/1.06       D.70
PENETRATION 25 C (Độ xuyên kim ở 25oC)             : 60/70             D.5
SOFTENING POINT (Điểm chảy mềm)                       : 49-59            D.36
DUCTILITY 25 C (Khả nãng uốn ở 20oC)                   : 100 min         D.113
DROP IN PENETRATION (Khả nãng nhỏ giọt)          : 20 max          D.6 & D.5
AFTER HEATING (Sau khi gia nhiệt)
LOSS OF HEATING % WT (Mất do nhiệt % khối lượng)         :0.2 max     D.6
FLASH POINT (Điểm chớp cháy)                                           : 250 min    D.92
SOLUBILITY IN CS2 % WT (Độ tan trong CS2 % khối lượng) : 99.5 min   D.4
SPOT TEST NEGATIVE A.A.S.H.O.T102

Cùng Nội Dung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *