Kiến thức về bê tông cốt thép ở trong xây dựng

1. Các bộ tiêu chuẩn áp dụng trong việc sử dụng cho công trình xây dựng.
vlxd_org_mac_be_tong

2. Các tài liệu liên quan đến bê tông cốt thép

betongcotthep%281%29

betongcotthep%281%29

3. Các loại cấu kiện bê tông cốt thép

betongcotthep%282%29

4. Bê tông cốt thép dự ứng lực
4.1. Bê tông cốt thép dự ứng lực căng trước

duungluccangtruoc
4.2. Bê tông cốt thép dự ứng lực căng sau:

duungluccangsau
5. Sàn bê tông cốt thép dự ứng lực:

sanduungluc
6. Thi công bê tông cốt thép trong công trình xây dựng:

betongcotthep%283%29

7. Một số mẫu đồ án và công trình mẫu bê tông cốt thép tham khảo cho sinh viên:
betongcotthep%284%29

8. Cọc ván bê tông cốt thép dự ứng lực:

15052012606

Cùng Nội Dung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *